Strona głównakwiaty

Dział kwiaty

Nawożenie trawnika po zasianiu, kiedy nawozić trawnik po siewie?

Data: 2011-05-08, Data edycji: 2022-10-02

Zakładanie i pielęgnowanie trawnika


Trawnik jak zrobić?


Trawniki zajmują od 30 do 60% powierzchni terenów zieleni. Ich jakość decyduje często o wartości zieleńca lub parku.
Dobrze założone i utrzymane są jednym z najbardziej estetycznych elementów każdego ogrodu.
Najkorzystniej jest przygotować glebę pod trawnik jesienią- chociaż częściowo, a siać na wiosnę. Trawnik jak zrobić? Należy rozpocząć od oczyszczenia powierzchni terenu. Ziemia powinna być wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, a przede wszystkim z gruzu i kamieni.
Trawniki zakładanie. Gdy zakładamy na terenie wyrównanym, niewymagającym robót ziemnych, wówczas jego powierzchnię należy tylko w pewnych miejscach wyplantować. Bardzo często jednak ozdobny trawnik zakładany jest na terenach wymagających dużych zmian wysokościowych. Zachodzi wówczas konieczność wykonywania robót ziemnych, czyli zdejmowania lub nasypywania pewnych warstw ziemi. W takich przypadkach konieczne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby, tzw. warstwy rodzajnej. Jej grubość może wynosić od 10 do 30 cm. Warstwa ta jest najcenniejszą częścią gleby i nie może być przykryta ani zmieszana z podglebiem lub podłożem.
Zabezpieczenie polega na zdjęciu tej warstwy i złożeniu jej w pryzmy do chwili doprowadzenia terenu do właściwej wysokości. Następnie warstwa ta powinna być równomiernie rozłożona na całej powierzchni terenu.

Ukształtowanie powierzchni trawnika powinno zapewniać odpowiednie nachylenie, umożliwiające spływanie nadmiaru wód opadowych.

Starane trawniki mają nachylenie do 2-5%, które jest wystarczające. Większe nachylenie może powodować spłukiwanie gleby w czasie gwałtownych opadów oraz utrudniać wykonywanie prac uprawowych lub pielęgnacyjnych.
W celu dokładnego ustalenia powierzchni i jej nachylenia należy posługiwać się krzyżami niwelacyjnymi, a główne punkty powinny być wyznaczone za pomocą niwelatora.
Gleby pod trawniki na terenach płaskich o nieprzepuszczalnym podłożu powinny być drenowane. Celem drenowania jest odprowadzenie długo utrzymującego się nadmiaru wody w glebie. Jest to szczególnie ważne przy zakładaniu trawiastych boisk sportowych.

Jeżeli na trawniku przewidziana jest sieć nawadniająca, instalowanie rur powinno być wykonane po zakończeniu uprawy gleby i ustaleniu powierzchni.
Brzeg trawnika nie powinien mieć ostrych załamań, ponieważ w tych miejscach trudno jest kosić kosiarką mechaniczną.
Przygotowanie gleby jest czynnością, od której w bardzo dużym stopniu zależy stan trawnika. Należy pamiętać, że ma on służyć przez wiele lat, toteż przygotowanie gleby powinno zapewnić odpowiednie warunki na ten okres.
Jeśli uprawia się podglebie (po zdjęciu warstwy urodzajnej), to najlepiej użyć do tego kultywatora.
Do gleb zbyt piaszczystych można dodawać iłu lub gliny, a trawnik na glinie i do gleb zbyt zwięzłych, należy dodawać piasku lub drobnoziarnistego żwirku. Gleby mało żyzne należy wzbogacać w substancję organiczną przez dodanie przegniłego obornika lub odpowiednio przygotowanego kompostu w ilości około 1 m3 na 100 m2. Nie należy w żadnym wypadku dawać torfu wysokiego prosto z balotów. Torf taki może być stosowany tylko po odpowiednim nasyceniu go wodą (300-400 litrów na 1 balot). Należy unikać stosowania kompostów, które mogą zawierać duże ilości nasion chwastów.

W czasie uprawy gleby należy ze szczególną starannością usuwać wszelkie trwałe chwasty w trawniku.


Powierzchnia uprawionej gleby powinna być starannie wyrównana. Nie należy grabić i wyrównywać powierzchni gleby zbyt wilgotnej, ponieważ poruszanie się po powierzchni powoduje zbyt silne jej ugniatanie. Lepiej wykonywać tę czynność wtedy, gdy gleba odpowiednio przyschnie.
Powierzchnia gleby nie powinna mieć zagłębień, w których może zbierać się woda.
Tuż przed siewem trawy dobrze jest powierzchnię gleby wałować wałem-kolczatką, który rozkrusza zbyt duże bryły oraz dokładnie wyrównuje powierzchnię.

Jak siać trawę?


Trawy na trawniki.

O trawach ozdobnych przeczytasz tu: trawy ozdobne do bukietow

Nasiona traw sprzedawane są najczęściej w postaci mieszanek, które składają się z nasion kilku gatunków. Proporcje jakościowe i ilościowe zależy od warunków glebowych i klimatycznych, przeznaczenia trawnika, sposobu koszenia itp.
Gatunki traw na trawniki.

Trawa na trawniki. Najczęściej stosowanymi trawami są: grzebienica pospolita, kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, mietlica rozłogowa, wiechlina łykowa, wiechlina zwyczajna, życica trwała, czyli rajgras angielski i inne.
Kiedy siać trawę?

Najlepiej jest siać trawnik na wiosnę, kiedy gleba jest już dostatecznie nagrzana i wilgotna.


Trawniki uprawa. Sianie trawy w późniejszych terminach narażone są na susze, które utrudniają wschodzenie traw, toteż trawy wschodzą często nierównomiernie. Nie powinno się wysiewać traw w drugiej połowie września, ponieważ nie rozrastają się one dostatecznie silnie przed nadejściem zimy i łatwo mogą zamierać. Kiedy sieje się trawę?

Siew najlepiej wykonywać w dni bezwietrzne


, ponieważ wiatr może powodować znoszenie nasion lżejszych, a tym samym — nierównomierny wysiew. Nasiona wysiewa się ręcznie. Wysiew nasion powinien być bardzo równomierny i dlatego zalecany jest siew dwukrotny w krzyżujących się kierunkach.
Normy wysiewu nasion są bardzo różne i wahają się w granicach od 10 do 30 g na 1 m2, zależnie od wielkości nasion i rodzaju trawnika.
Przykrycie nasion po wysiewie może być wykonywane dwoma sposobami. Pierwszy polega na płytkim przemieszaniu ziemi grabiami lub kolczatką. Sposób ten nie zapewnia przykrycia wszystkich nasion i część pozostaje na powierzchni, natomiast nasiona przykryte znajdują się na różnych głębokościach, co powoduje nierównomierne kiełkowanie i wschodzenie. Drugi sposób polega na przykryciu obsianej powierzchni jednocentymetrową warstwy ziemi, co daje możliwość przykrycia wszystkich nasion oraz stwarza lepsze i równomierne warunki kiełkowania. Sposób ten jest bardzo pracochłonny, lecz powinien być stosowany tam, gdzie zależy nam na dobrej jakości trawnika (boiska sportowe).
Wysiane trawy wschodzą po 7-14 dniach, zależnie od warunków.
Ziemia do przykrycia powinna być dość luźna, aby nie powodowała zaskorupienia się powierzchni po obfitym opadzie deszczu. Bardzo dobre wyniki daje przykrywanie nasion mieszanką ziemi z miałem torfowym, co stwarza lepsze warunki wilgotności i dostępu powietrza.
Powierzchnia terenu po przykryciu nasion powinna być uwałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia lepszych warunków podsiąkania.
Nasiona do skiełkowania wymagają odpowiedniej wilgotności i, jeśli gleba jest nadmiernie przesuszona, trawnik należy podlewać. Podlewać trzeba strumieniem wody silnie rozproszonym i stopniowo, aby nie powodować zaskorupienia się powierzchni. Ilość wody powinna być taka, aby przesiąkała na głębokość 2-3 cm.
Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy wyrośnie na wysokość 5-10 cm. Koszenie trawnika można przeprowadzić ręcznie — kosą lub mechanicznie — kosiarką.
Pierwsze koszenie trawy po siewie należy przeprowadzić tylko bardzo ostrymi kosami lub kosiarkami, ponieważ słabo jeszcze ukorzeniona trawa może być łatwo podrywana. Z tego też powodu po pierwszym koszeniu zalecane jest lekkie uwałowanie trawnika.

Trawniki nawożenie. Pierwsze nawożenie trawnika po zasianiu.


Kiedy nawozić trawnik po siewie? Nawozić trawnik po siewie najlepiej po pierwszym koszeniu. Dobrze jest zasilić niewielką dawką (0,5-1 kg na 100 m2) saletry wapniowej lub amonowej. Nawozy na trawniki. Nawożenie można przeprowadzać za pomocą gotowych mieszanek nawozowych.

Trawniki pielęgnacja.


Pielęgnacja trawnika polega na koszeniu i podlewaniu. Częstość koszenia zależy od jakości stosowanych traw, siły ich wzrostu, przeznaczenia trawnika i bardzo często od możliwości technicznych.
Wysokość cięcia trawy wynosi od 3 do 5 cm. Zaleca się utrzymywanie wyższego poziomu cięcia w okresie długotrwałej suszy, co wpływa na lepsze zacienienie powierzchni gleby.
Drugi pokos trawy powinien być wykonany wtedy, gdy trawa odrośnie na wysokość 4-6 cm. Następuje to po 7-10 dniach. Dlatego najbardziej zalecane jest koszenie trawników ogrodowych w odstępach tygodniowych.
Chwasty na trawniku. Koszenie co dwa tygodnie może już powodować występowanie dużej ilości chwastów oraz wyleganie i gnicie trawy, a miejsca takie po skoszeniu trawy są żółte. Zbyt rzadkie koszenie powoduje bardzo nierównomierny rozwój różnych gatunków traw użytych w mieszance, co bardzo obniża wartość trawnika. Rzadkie koszenie sprzyja też pojawianiu się różnych roślin, często zupełnie niepożądanych.
Zbyt rzadkie koszenie trawników ogrodowych powoduje w rezultacie niszczenie ich lub przekształcenie w trawniki łękowe o zupełnie zmienionym składzie roślin.
Skoszona trawa może być usuwana z powierzchni trawnika lub może pozostać w postaci bardzo drobno pociętych kawałków, tworzących ściółkę, jeżeli koszenie wykonywane jest kosiarkami mechanicznymi.
Zgrabienie skoszonej trawy jest konieczne po skoszeniu kosą.
Zabieg ten powinien być przeprowadzony po wiosennym wygrabieniu trawnika z resztek martwych traw oraz kilkakrotnie w ciągu sezonu. Szczególnie zalecane jest częste używanie przewietrzacza na glebach zwięzłych.

Podlewanie trawnika.


W okresie suszy konieczne jest podlewanie trawnika. Ilość wody użyta do podlewania powinna być taka, aby ziemia przemiękła na głębokość 10-15 cm. Na tej głębokości jest największe zagęszczenie korzeni i woda ta umożliwia również wykorzystywanie składników pokarmowych znajdujących się w glebie.
Nawadnianie trawnika małą ilością wody jest niepożądane, ponieważ woda ta nie przenika do strefy korzeni i nie może być przez rośliny wykorzystana. Najlepszą porą podlewania są godziny popołudniowe. W dużych miastach, ze względu na ograniczenie w korzystaniu z wody wodociągowej, podlewanie może odbywać się również w nocy.
Do podlewania używane są różne typy zraszaczy. Najczęściej stosowane są zraszacze obrotowe.

Chwasty w trawniku zwalcza się najskuteczniej przez właściwe i niezaniedbywane koszenie.


Częste koszenie ogranicza rozrastanie się chwastów oraz uniemożliwia kwitnienie i wydawanie nasion. Chwasty w trawniku z grupy roślin dwuliściennych, mogą być zwalczane chemicznie środkami chwastobójczymi. Środki te stosuje się według przepisu na opakowaniu.

Renowacja trawnika.


Starsze trawniki wymagają renowacji. Usuwamy chwasty- najlepiej ręcznie wydłubując każdą roślinę. Tam gdzie trawa jest pożółkła, nakłuwamy ziemię widłami napowietrzając ją (wertykulacja trawnika, aeracja trawnika) i wzruszając. Miejsca bez trawy siejemy ponownie lub przenosimy darń z innej części trawnika.

Jeżeli ktoś poszukuje innych artykułów o utrzymaniu trawnika to zapraszam do portalu https://trawnikmarzen.pl/

Komentarze do artykułu

Dnia 2018-05-08 Johns  skomentował(a):
Super podejście do pielęgnacji trawników. To mi się podoba ! :)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Kwietniki sezonowe przed domem, klomby kwiatowe ZAKŁADANIE I PIELĘGNOWANIE KWIETNIKÓW przygotowanie projektu, przygotowanie roślin, przygotowanie gleby, posadzenie roślin

Jakie rośliny na balkon południowy, kwiaty na ciemny balkon Na balkony nadają się rośliny długo i obficie kwitnące, niezbyt wysokie, o wyrównanym wzroście.

Kwiaty jednoroczne z rozsady-żeniszek,aksamitka,aster uprawa Rośliny ozdobne jednoroczne uprawiane z rozsady- o długim okresie wegetacji, żeniszek,aksamitka,astry uprawa

Chaber bławatek uprawa, uprawa gipsówki, dimorfoteka nasiona Kwiaty jednoroczne- chaber,gipsówka letnia,dimorfoteka, wysiew nasion kwiecień i pierwsza połowa maja